Ugrás a tartalomhoz

MBH Alapkezelő

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatása

Az MBH Alapkezelő Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., cg.: 01-10-041964, a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban: SFDR) 3. cikke alapján az Alapkezelő az alábbiak szerint ismerteti a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikáit.

⁣A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat kockázatkezelési szempontból nem tekinti külön kockázattípusnak, mivel a fenntarthatósági kockázatok tükröződnek azokban a meglévő kockázati kategóriákban, amelyeknek a befektetési alap potenciálisan ki van téve. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének konkrét módja függ az érintett portfolió jellegétől.

Az Alapkezelő elkötelezett a felelős és fenntartható befektetési megközelítés mellett. Az MBH Bankcsoport tagjaként figyelembe veszi döntéseinek a fenntarthatóságra gyakorolt főbb káros hatásait, valamint célja az, hogy a hazai pénzügyi piacon a fenntartható pénzügyi és befektetési kultúra megteremtésének kulcsfontosságú szereplője legyen. Az MBH Bankcsoport üzleti stratégiájában az ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) szempontok figyelembevétele kiemelt szerepet kap, mivel a klímaváltozás és a környezeti károk kihatnak a vállalatok jövedelmezőségére, így a pénzügyi intézmények elköteleződése a fenntarthatóság mellett nemcsak szükséges, de elemi érdek is. Hisz abban, hogy az ESG feltételek tulajdonosi és befektetési döntéshozatalba integrálása pozitív hatást fejt ki a hosszú távú megtérülésekre.

Új Alap bevezetésekor, illetve a meglévő Alapok folyamatos fejlesztése során egyértelmű előnyt élveznek azok a befektetési stratégiák, melyek illeszkednek az Alapkezelő fenntarthatósági stratégiai irányultságához. A már kínált termékek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben lehetséges, a vonatkozó befektetési stratégián belül folyamatba épített módon nagyobb teret kap a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele. Az Alapkezelő úgy alakítja ki és fejleszti a vonatkozó gyakorlatát, hogy azokba a jelenleg már elérhető, de idővel várhatóan egyre bővülő fenntarthatósági adatok is figyelembe vételre kerüljenek.

Az Alapkezelő arra törekszik, hogy tulajdonosként – részvényesi szerepvállalása során az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva – is hozzájáruljon a jóléthez és a fenntartható fejlődéshez. Minden alkalmazottjától, különösen a befektetési tevékenységben érintettektől megköveteli, hogy támogassa ezt a megközelítést.

Az Alapkezelő a befektetési döntések során az Alapkezelő mérete, Befektetőinek és Ügyfeleinek érzékenysége valamint a hozamelvárás tükrében veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. Az Alapkezelő független minősítő intézetek ESG minősítése, a főbb káros hatás indikátorok (Principal Adverse Impacts - PAI) valamint kizárási listák és különböző fenntarthatósági limitek alkalmazásával juttatja érvényre a fenntarthatósági szempontokat. Ezek részletes bemutatására a honlapon közzétett, a „Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól” elnevezésű dokumentumban továbbá a Fenntarthatósági Szabályzatban kerül sor. Az Alapkezelő tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül.

Az Alapkezelő jelentős befektetője számos iparágnak és vállalatnak, ezért tőkebefektetőként komoly felelőssége van. A befektetési célvállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről információt gyűjt és tájékozódik. Lehetőség szerint részt vesz azon társaságok éves közgyűlésein, amelyeknek a részvényeivel az általa kezelt alapok illetve portfóliók rendelkeznek és itt a fenntarthatósági elkötelezettségét szavazati jogán keresztül a Szerepvállalási Politikájában meghatározottak szerint gyakorolja. Így az Alapkezelő a szavazati jogát felhasználja arra, hogy részt vegyen ezen vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák.

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a Javadalmazási Politikája előmozdítsa a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését olyan módon, hogy a javadalmazás szerkezete ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében. Az Alapkezelő az Azonosítási Eljárás során meghatározza azon munkavállalók körét, akiknek a tevékenysége jelentősen befolyásolhatja a kezelt befektetési alapok és portfoliók kockázati profilját, ideértve a fenntarthatósági kockázatokat is. Annak érdekében, hogy a teljesítményjavadalmazás se ösztönözzön a fenntarthatósági kockázatok túlzott vállalására, az Alapkezelő a teljesítménymérés illetve a teljesítményjavadalmazás mértékének megállapítása során – a vezetői értékelés keretében – figyelembe veszi, hogy az Azonosított Személy tevékenysége hogyan járul hozzá a kezelt alapok, portfoliók fenntarthatósági kockázatainak megfelelő kezeléséhez.

Az Alapkezelő a Befektetőknek, potenciális Befektetőknek, Ügyfeleknek szóló ESG tájékoztatást tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, így támogatva a befektetési döntés ESG szempontú mérlegelési lehetőségét. Az érintett befektetési alapokra vonatkozóan az Alapkezelő a „Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól” nevű dokumentumban minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év – mint referencia időszak - tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat. Az Alapkezelő portfoliókezelt Ügyfelei részére a vagyonkezelési szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal nyújt tájékoztatást a portfolió ESG minősítéséről.

2024. január 1.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő alapok listája:

A rendeletnek való megfelelés érdekében az alábbi dokumentumokat tesszük közzé: