Ugrás a tartalomhoz

MBH Alapkezelő

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatása

Az MBH Alapkezelő Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., cg.: 01-10-041964, a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban: SFDR) 3. cikke alapján az Alapkezelő az alábbiak szerint ismerteti a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikáit.

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat kockázatkezelési szempontból nem tekinti külön kockázattípusnak, mivel a fenntarthatósági kockázatok tükröződnek azokban a meglévő kockázati kategóriákban, amelyeknek a befektetési alap és a kezelt portfolió potenciálisan ki van téve. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének konkrét módja függ az érintett befektetési alap és a kezelt portfolió jellegétől.

Az Alapkezelő elkötelezett a felelős és fenntartható befektetési megközelítés mellett. Az MBH Bankcsoport tagjaként figyelembe veszi döntéseinek a fenntarthatóságra gyakorolt főbb káros hatásait, valamint célja az, hogy a hazai pénzügyi piacon a fenntartható pénzügyi és befektetési kultúra megteremtésének kulcsfontosságú szereplője legyen. Az MBH Bankcsoport üzleti stratégiájában az ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) szempontok figyelembevétele kiemelt szerepet kap, mivel a klímaváltozás és a környezeti károk kihatnak a vállalatok jövedelmezőségére, így a pénzügyi intézmények elköteleződése a fenntarthatóság mellett nemcsak szükséges, de elemi érdek is. Hisz abban, hogy az ESG feltételek tulajdonosi és befektetési döntéshozatalba integrálása pozitív hatást fejt ki a hosszú távú megtérülésekre.

Az Alapkezelő jelentős befektetője számos iparágnak és vállalatnak, ezért tőkebefektetőként komoly felelőssége van. A befektetési célvállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről információt gyűjt és tájékozódik. Lehetőség szerint részt vesz azon társaságok éves közgyűlésein, amelyeknek a részvényeivel az általa kezelt befektetési alapok illetve portfóliók rendelkeznek és itt a fenntarthatósági elkötelezettségét szavazati jogán keresztül a Szerepvállalási Politikájában meghatározottak szerint gyakorolja. Így az Alapkezelő a szavazati jogát felhasználja arra, hogy részt vegyen ezen vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy tulajdonosként – részvényesi szerepvállalása során az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva – is hozzájáruljon a jóléthez és a fenntartható fejlődéshez. Minden alkalmazottjától, különösen a befektetési tevékenységben érintettektől megköveteli, hogy támogassa ezt a megközelítést.

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a Javadalmazási Politikája előmozdítsa a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését olyan módon, hogy a javadalmazás szerkezete ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében. Az Alapkezelő az Azonosítási Eljárás során meghatározza azon munkavállalók körét, akiknek a tevékenysége jelentősen befolyásolhatja a kezelt befektetési alapok és portfoliók kockázati profilját, ideértve a fenntarthatósági kockázatokat is. Annak érdekében, hogy a teljesítményjavadalmazás se ösztönözzön a fenntarthatósági kockázatok túlzott vállalására, az Alapkezelő a teljesítménymérés illetve a teljesítményjavadalmazás mértékének megállapítása során – a vezetői értékelés keretében – figyelembe veszi, hogy az Azonosított Személy tevékenysége hogyan járul hozzá a kezelt alapok, portfoliók fenntarthatósági kockázatainak megfelelő kezeléséhez.

Új befektetési alap bevezetésekor, illetve a meglévő befektetési alapok folyamatos fejlesztése során egyértelmű előnyt élveznek azok a befektetési stratégiák, melyek illeszkednek az Alapkezelő fenntarthatósági stratégiai irányultságához. A már kínált termékek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben lehetséges, a vonatkozó befektetési stratégián belül folyamatba épített módon nagyobb teret kap a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele. Az Alapkezelő úgy alakítja ki és fejleszti a vonatkozó gyakorlatát, hogy azokba a jelenleg már elérhető, de idővel várhatóan egyre bővülő fenntarthatósági adatok is figyelembe vételre kerüljenek.

Befektetési alapkezelési tevékenysége során az Alapkezelő a befektetési döntéseit az Alapkezelő mérete, befektetőinek kockázati érzékenysége valamint a hozamelvárás tükrében veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. Az Alapkezelő független minősítő intézetek ESG minősítése valamint kizárási listák és különböző fenntarthatósági limitek alkalmazásával juttatja érvényre a fenntarthatósági szempontokat. Az SFDR rendelet 8. cikkének megfelelő befektetési alapok esetében méri és értékeli a főbb káros hatás indikátorokat (Principal Adverse Impacts - PAI). Ezek részletes bemutatására a honlapon közzétett, a „Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól” elnevezésű dokumentumban továbbá a Fenntarthatósági Szabályzatban kerül sor. Az Alapkezelő tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül.

Portfoliókezelési tevékenysége során az Alapkezelő a befektetési döntéseit az Alapkezelő mérete, az ügyfelek kockázati érzékenysége valamint a hozamelvárás tükrében veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. Az Alapkezelő független minősítő intézetek ESG minősítése valamint kizárási listák és különböző fenntarthatósági limitek alkalmazásával juttatja érvényre a fenntarthatósági szempontokat. Az Alapkezelő a portfoliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó befektetési döntéshozatal során az SFDR rendeletben meghatározott fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat jelenleg nem veszi figyelembe, részben az ügyfelek fenntarthatósági prefrenciái, részben az elérhető adatok hiányossága miatt. Amennyiben az ügyfelek preferenciában illetve az adatok elérésében változás történik, az Alapkezelőnek szándékában áll figyelembe venni a káros hatásokat. Az Alapkezelő portfoliókezelt Ügyfelei részére a vagyonkezelési szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal nyújt tájékoztatást a portfolió ESG minősítéséről. A portfoliókezelés során alkalmazott módszer részletes leírása a honlapon elérhető Fenntarthatósági Szabályzatban szerepel.

Az Alapkezelő a Befektetőknek, potenciális Befektetőknek szóló fenntarthatóságra vonatkozó tájékoztatást tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, így támogatva a befektetési döntés fenntarthatósági szempontú mérlegelési lehetőségét. Az érintett befektetési alapokra vonatkozóan az Alapkezelő a „Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól” nevű dokumentumban minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év – mint referencia időszak - tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat.

2024. május 23.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő alapok listája:

A rendeletnek való megfelelés érdekében az alábbi dokumentumokat tesszük közzé: