Ugrás a tartalomhoz

7. únor 2014.
Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. sděluje Váženým investorům, že Maďarská národní banka (MNB) udělila povolení k provedení změny Prospektu a Statutu níže uvedeného fondu (dále jen: Fond) dle následujícího:

Dotčený fond: GE Money Konzervativní Fond

Rozhodnutí orgánu dozoru: rozhodnutí číslo H-KE-III-122/2014; Budapešť, 3. únor 2014.

Datum účinnosti povolených změn: 10. březen 2014.

V souladu s ustanoveními zákona o správcích podílových fondů a formách kolektivního investování (Batv.) nastala změna týkající se maximální částky vyplácené auditorovi Fondu. Prospekt, Statut, respektive dokument Klíčové informace pro investory jsou přístupné na distribučních místech, na místech určených ke zveřejňování informací Fondu a na veřejně přístupné informační ploše provozované MNB.

22. leden 2014.
Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. sděluje Váženým investorům, že Maďarská národní banka (MNB)

udělila povolení k provedení změny Prospektu a Statutu níže uvedeného fondu (dále jen: Fond)

dle následujícího:

Dotčený fond: GE Money Emerging Bond Fond

Rozhodnutí orgánu dozoru: rozhodnutí číslo H-KE-III-69/2014; Budapešť, 20. leden 2014.

Datum účinnosti povolených změn: 22. únor 2014.

V souladu se zákonem o investičních správcích a formách kolektivního investování (Batv.) se změna týká devizových expozic Fondu. Prospekt, Statut, respektive dokument Klíčové informace pro investory

jsou přístupné na distribučních místech, na místech určených ke zveřejňování informací Fondu a na veřejně přístupné informační ploše provozované MNB.

22. leden 2014.
Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. sděluje Váženým investorům, že Maďarská národní banka (MNB)

udělila povolení k provedení změny Prospektu a Statutu níže uvedeného fondu (dále jen: Fond)

dle následujícího:

Dotčený fond: GE Money Chráněný Fond

Rozhodnutí orgánu dozoru: rozhodnutí číslo H-KE-III-68/2014; Budapešť, 20. leden 2014.

Datum účinnosti povolených změn: 22. únor 2014.

V souladu s ustanoveními zákona o správcích podílových fondů a formách kolektivního investování (Batv.) nastala změna týkající se maximální částky vyplácené auditorovi Fondu.

Prospekt, Statut, respektive dokument Klíčové informace pro investory

jsou přístupné na distribučních místech, na místech určených ke zveřejňování informací Fondu a na veřejně přístupné informační ploše provozované MNB.

2. prosinec 2013
Společnost „Budapest Alapkezelő Zrt.“ sděluje Váženým investorům, že v rámci komplexní revize Maďarské národní banky (MNB) bylo konstatováno, že Prospekty fondů spravovaných společností „Budapest Alapkezelő“ musí být doplněny v následujících bodech:

V případě prospektů, které byly vyhotoveny před datem účinnosti úpravy zákona číslo CXCIII z roku 2011 ze dne 28. října 2012, jsou v Prospektech fondů provedeny následující změny (2. bod Prospektu):

Dřívější text:
Společnost „Budapest Alapkezelő Zrt.“ zaměstnává 1 osobu jako interního kontrolora, dále je oblast řízení rizik a dodržování zákonných požadavků podporována 1 a 1 osobou z příslušné oblasti společnosti „Budapest Bank“.

Nový text:
Společnost „Budapest Alapkezelő Zrt.“ zaměstnává v rámci vyčlenění činnosti z dané oblasti společnosti „Budapest Bank Zrt.“ 1 osobu jako interního kontrolora, 1 osobu jako správce rizik a 1 osobu jako specialistu v oblasti compliance.

V případě takových prospektů, které obsahují aktuálně platné oddíly výše odkazovaného zákona, se mění následující body Prospektu:
Bod 7.7 Prospektu (Prezentace členů orgánů managementu a dozoru provádějících operativní řízení pracovní organizace investičního správce fondu a jejich funkce, při současném uvedení jejich hlavních činností prováděných mimo tuto společnost, kdy mají na danou společnost významný vliv) je doplněn o následující část:

Společnost „Budapest Alapkezelő Zrt.“ zaměstnává v rámci vyčlenění činnosti z dané oblasti společnosti „Budapest Bank Zrt.“ 1 osobu jako interního kontrolora, 1 osobu jako správce rizik a 1 osobu jako specialistu v oblasti compliance.

Bod 7.11 Prospektu (Přehled činností a úloh, pro jejichž realizaci může investiční správce fondu využít služeb třetí osoby) je doplněn o následující část:

Činnosti, ke kterým může správce fondu využít služeb třetí osoby:
Název instituce vykonávající činnost: Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.
Sídlo instituce vykonávající činnost: 1012 Budapest, Logodi u. 5-7.
Činnost: provozování výpočetní techniky

29. listopad 2013
Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. oznamuje Váženým investorům, že Maďarská národní banka (MNB) udělila povolení k provedení změny prospektu a statutu následujících fondů

 • GE Money Balancovany Fond
 • GE Money Chraneny Fond
 • GE Money EMEA Equity Investment Fund
 • GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund
 • GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund
 • GE Money Konzervativní Fond
 • GE Money Central European Equity Investment Fund

(dále jako: Fondy) dle níže uvedeného.

Datum účinnosti povolených změn: 16. prosinec 2013.

Komplexní přehled změn provedených v Prospektu a ve Statutu:
V souladu s ustanoveními zákona o správcích podílových fondů a formách kolektivního investování (Batv.) byla změněna investiční politika fondu, byla upřesněna práva investorů zajišťovaná podílovými listy. Dále byl upraven článek pojednávající o stanovení netto hodnoty aktiv, dále články pojednávající o zhodnocování nástrojů, o rizikových faktorech a pravidlech distribuce. Kromě výše uvedeného byly změněny také články týkající se poplatků a nákladů a úprava byla provedena dále v kapitole pojednávající o faktorech, které jsou důvodem ke zrušení fondu.

Prospekty a Statuty fondů, respektive dokument Klíčové informace pro investory jsou dostupné na distribučních místech, na místech určených ke zveřejňování informací fondů a na místě určeném ke zveřejňování informací provozovaném MNB.

V případě níže uvedených Fondů byla zahájena také nová série, nazvaná „U” série:

 • GE Money EMEA Equity Investment Fund
 • GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund
 • GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund
 • GE Money Central Europen Equity Investment Fund

V případě fondů, kterých se týká zahájení nové série, je Vyhláška dostupná na místech určených ke zveřejňování informací fondů a na místě určeném ke zveřejňování informací, jehož provozovatelem je MNB.
V případě níže uvedených fondů nastává změna týkající se osoby distributora.

Z okruhu distributorů byla vyřazena pobočka zahraniční banky BNP Paribas v Maďarsku:

 • GE Money Central European Equity Fund

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY:

GE Money Balancovany Fond
GE Money Chraneny Fond
GE Money Konzervativni Fond
GE Money EMEA Equity Investment Fund
GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund
GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund
GE Money Central Europen Equity Investment Fund

30. srpen 2013
Společnost "Budapest Alapkezelő Zrt." oznamuje Váženým investorům, že pololetní zprávy spravovaných podílových fondů za první pololetí roku 2013 jsou od 30. srpna 2013 dostupné na distribučních místech a v sídle Správce fondu.

14. červen 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

14. květen 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

30. duben 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy za rok 2012 a účetní závěrky fondů spravovaných společností jsou dostupné na obchodních místech GE Money Bank a v sídle správce fondu.

17. duben 2013
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým klientům, že společnost Budapest Bank Zrt. jako výlučný akcionář společnosti správce fondu odsouhlasila výroční zprávu správce fondu za rok 2012 (včetně rozvahy, výkazu výsledků a zprávy o obchodní činnosti společnosti), zprávu auditora a zprávu generálního ředitele, dále sděluje, že bylo přijato rozhodnutí o tom, že správce fondu nebude za rok 2012 vyplácet podíly.

14. duben 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

12. duben 2013
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) touto cestou oznamuje váženým investorům, že v případě následujících fondů/sérií byly v důsledku chyby v údajích mylně uvedeny výnosy za rok 2011. Chyba se netýká skutečných výsledků, kurzů fondů/sérií.

9. březen 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

14. únor 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

30. leden 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že se z technických důvodů mění datum nabytí účinnosti uvedené v oznámení ze dne 29. ledna 2013.
Změny schválené orgánem dozoru PSZÁF budou účinné od  4. března 2013.

29. leden 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ schválil provedení změn v prospektech, statutech a zkrácených prospektech dále uvedených fondů, dle níže uvedeného. Prospekty, statuty a zkrácené prospekty fondů, respektive dokumenty nazvané Klíčové informace pro investory jsou dostupné na distribučních místech, na místech pro zveřejňování oznámení fondů a dále na místě pro zveřejňování informací provozovaném orgánem dozoru PSZÁF. Datum nabytí účinnosti schválených změn: 1. březen 2013.

Komplexní přehled změn provedených v prospektech a statutech:

1) Změny týkající se osoby distributora

 • GE Money Konzervativní Fond
 • GE Money Balancovaný Fond
 • GE Money Chráněný Fond

2) Změny investiční politiky

Za účelem splnění podmínek zákona o správcích podílových fondů a o formách kolektivního investování (Batv) byly změněny investiční politiky fondů, a to v souladu s ustanoveními právních předpisů.
Investiční politika se mění dle níže uvedeného:

 • Byl vymazán přehled jednotlivých měn ve výši překračující 30 %
 • Ve statutech byl vymazán i minimální poměr likvidních prostředků
 • Z důvodu převodů předepsaných zákonem byl převeden i okruh změn
 • Byl doplněn okruh odvozených transakcí (Statut 2.2.d)3) Maximální částka prodeje/zpětného odkupu podílových listů v průběhu distribuce
Byla provedena změna nejvýše možné částky prodeje/zpětného odkupu podílových listů v rámci distribuce uváděné ve statutech fondů, byl sjednocen počet kusů emitovaných v jednotlivých měnách.

4) Možnost vytvoření ilikvidní série
Zákon číslo CXCIII z roku 2011 umožňuje vymezení ilikvidních prostředků. V případě fondů byla zajištěna možnost vytvoření takových prostředků.

5) Změna rizikových faktorů
V případě fondů byla kapitola "Rizikové faktory" rozšířena o nové elementy:

 • riziko přerušení z důvodu vytvoření ilikvidní série;
 • riziko vyplývající z rozdílu mezi indexem rizika a skutečným rizikem.

6) Změna poplatků
V případě fondů byla ve statutech a v prospektech v části pojednávající o poplatcích uvedena metoda výpočtu poplatků vyplácených za služby auditorů a účetních.

7) Půjčování cenných papírů
V případě fondů jsme v bodě číslo 2.3 Statutu sdělili, že pravidla týkající se půjčování cenných papírů prozatím nebyla stanovena, a proto v souvislosti s fondy půjčování cenných papírů prozatím nerealizujeme.

8) Aktualizace údajů
V případě fondů byly aktualizovány údaje uváděné v prospektech a ve statutech.


Fond

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

GE Money Balancovaný Fond

PSZÁF H-KE-III-677/2012 (2012.12.28)

GE Money Chráněný Fond

PSZÁF H-KE-III-676/2012 (2012.12.28)

GE Money EMEA Equity Investment Fund

PSZÁF H-KE-III-679/2012 (2012.12.28)

GE Money Emerging Market Equity Investment Fund

PSZÁF H-KE-III-667/2012 (2012.12.28)

GE Money Central Europen Equity Investment Fund

PSZÁF H-KE-III-668/2012 (2012.12.28)

GE Money Konzervativní Fond

PSZÁF H-KE-III-663/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money Balancovaný Fond

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-677/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money Chráněný Fond

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-676/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money EMEA Equity Investment Fund

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-679/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money Emerging Market Equity Investment Fund

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-667/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money Central Europen Equity Investment Fund

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-668/2012 (2012.12.28)


Fond

GE Money Konzervativní Fond

Rozhodnutí orgánu
PSZÁF

PSZÁF H-KE-III-663/2012 (2012.12.28)

11. leden 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

3. leden 2013
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že v případě fondu „GE Money Emerging Bond Investment Fund“ byl v souladu s bodem s) odstavce (1) § 14 zákona číslo CXCIII z roku 2011 fondu poskytnut úvěr.

Z technických důvodů byl fondu v rámci běžného účtu poskytnut úvěr ve výši 133,914.58 USD a 1,712,631.65 ZAR.

Zákon ukládá, že poskytnutí úvěru podílovému fondu za účelem zajištění krytí odkupu podílových listů musí být neprodleně po poskytnutí úvěru zveřejněno v rámci mimořádného oznámení.

13. prosinec 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

13. prosinec 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že v případě fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ byl v souladu s bodem s) odstavce (1) § 114 zákona číslo CXCIII z roku 2011 fondu poskytnut úvěr.

Z technických důvodů byl fondu v rámci běžného účtu poskytnut úvěr ve výši 11,531.11 USD a 87,306.97 ZAR.

Zákon ukládá, že poskytnutí úvěru podílovému fondu za účelem zajištění krytí odkupu podílových listů musí být neprodleně po poskytnutí úvěru zveřejněno v rámci mimořádného oznámení.

16. listopad 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

11. říjen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

14. září 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

29. srpen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že pololetní zprávy za rok 2012 fondů spravovaných společností jsou od 29. srpna 2012 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

11. červenec 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

18. červen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že na základě rozhodnutí Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ (H-KE-III-199/2012; 31. květen 2012) se počínaje 1. červencem 2012 název fondu GE Money Peněžní fond mění na název GE Money Konzervativní Fond.

12. červen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

15. květen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že fond „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ – dle povinnosti předepsané v odstavci (2) § 154 zákona číslo CXCIII z roku 2011 o správcích podílových fondů a o formách kolektivního investování – splnil svou povinnost dostát právním předpisům.

14. květen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

3. květen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že změny týkající se výše provize za odprodej v průběhu distribuce podílových listů stanovené ve statutu fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ (dále jako: Fond) řady HU0000708615 ISIN, série "HUF" a řady HU0000709860 ISIN, série "CZK" nabývají účinnosti počínaje datem 3.6.2012.
Distribuce podílových listů řady HU0000711239, série "USD" bude zahájena dne 11.5.2012. Prospekt a statut byl upraven v souladu s rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo H-KE-151/2012. 

27. duben 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy za rok 2011 a účetní závěrky fondů spravovaných společností budou dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu od 2. května 2012.

19. duben 2012
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým klientům, že společnost Budapest Bank Nyrt. jako výlučný akcionář společnosti správce fondu odsouhlasila výroční zprávu správce fondu za rok 2011 (včetně rozvahy, výkazu výsledků a zprávy o obchodní činnosti společnosti), zprávu auditora a zprávu dozorčí rady, dále sděluje, že bylo přijato rozhodnutí o tom, že správce fondu nebude za rok 2011 vyplácet podíly.  

15. únor 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že v souladu s rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo KE-III-37/2012 byla provedena změna prospektu a statutu fondu GE Money Peněžní fond. Výše poplatku za činnost správce fondu se mění počínaje dnem zveřejnění.

Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že v souladu s rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku  PSZÁF číslo KE-III-38/2012 byla provedena změna prospektu a statutu fondu GE Money Balancovaného fondu. Investiční politika, okruh možných aktiv zastoupených v portfoliu a cíle využití kapitálu fondu se mění počínaje dnem 19. březen 2012.

Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že v souladu s rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo KE-III-39/2012 byla provedena změna prospektu a statutu fondu GE Money Chráněného fondu. Investiční politika, okruh možných aktiv zastoupených v portfoliu a cíle využití kapitálu fondu se mění počínaje dnem 19. březen 2012. Auditorské služby bude pro fond v obchodním roce 2011 poskytovat jménem společnosti KPMG Hungária Zsolt Jasku.

13. duben 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

14. březen 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

14. únor 2012
Společnost Budapest Fund Management oznamuje investorům, že byly vypracovány měsíční zprávy o portfoliích fondů spravovaných společností.

31. leden 2012
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) touto cestou oznamuje Váženým investorům, že v personální oblasti nastaly níže uvedené změny týkající se zaměstnanců:

Réka Tóth počínaje 1. únorem řídí administrativní činnost správce fondu.

9. prosinec 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ udělil povolení k provedení změny prospektu, statutu a zkráceného prospektu dále uvedených fondů, dle níže uvedeného. Prospekty, statuty a zkrácené prospekty fondů v jednotné struktuře jsou dostupné na distribučních místech a na místech určených ke zveřejňování oznámení fondů.

Datum účinnosti povolených změn: 9. leden 2012.

Fond „GE Money EMEA Equity Investment Fund“: rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo KE-III-50113/2011 se upravuje výše poplatku vypláceného správci fondu.

Fond „GE Money Central European Equity Investment Fund: rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo KE-III-50113/2011 se upravuje výše poplatku vypláceného správci fondu.

29. červenec 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že pololetní zprávy za rok 2011 fondů spravovaných společností jsou od 29. července 2011 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

1. červen 2011
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým klientům, že společnost Budapest Bank Nyrt. jako výlučný akcionář společnosti správce fondu odsouhlasila výroční zprávu správce fondu za rok 2010 (včetně rozvahy, výkazu výsledků a zprávy o obchodní činnosti společnosti), zprávu auditora a zprávu dozorčí rady, dále sděluje, že bylo přijato rozhodnutí o tom, že správce fondu nebude za rok 2010 vyplácet podíly.

31. květen 2011
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým investorům, že byla vypracována účetní závěrka a zpráva o obchodní činnosti za rok 2010, tyto dokumenty jsou dostupné na a v sídle správce fondu.

31. květen 2011
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým klientům, že ve smyslu § 79 zákona číslo CXXXVIII z roku 2007 níže zveřejňuje názvy takových činností, respektive název společností pověřených vykonáváním takových činností, které jsou prováděny v rámci vyčlenění: Název a sídlo instituce vykonávající vyčleněnou činnost: „Multiservice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.“ (1134 Budapešť, Kassák Lajos u. 56.) Vyčleněná činnost: účetní služby.

29. duben 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy za rok 2010 fondů spravovaných společností jsou od 29. dubna 2011 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

31. březen 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že podílové listy fondu „GE Money EMEA Equity Investment Fund“ třídy "HUF" lze počínaje 4. dubnem nakupovat, respektive odprodávat v síti poboček společnosti Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193). Veřejná nabídka je dostupná níže.

28. únor 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ schválil provedení změn v prospektech, statutech dále uvedených fondů. Prospekty, statuty fondů v jednotné struktuře, dále zkrácené prospekty fondů jsou dostupné na distribučních místech, na místech pro zveřejňování oznámení fondů. Změna se týká bodu statutu o metodách oceňování jednotlivých podílových listů „Devizy, respektive prostředky nedenominované v základní měně“.

Změna metod oceňování jednotlivých podílových listů nabývá účinnosti dne 7. března 2011. 

Dotčené fondy:
GE Money Balancovaný Fond;
GE Money Chráněný Fond;
GE Money EMEA Investment Fund;
GE Money Emerging Market Bond Investment Fund;
GE Money Emerging Market Equity Investment Fund;
GE Money Central European Equity Investment Fund
GE Money Peněžní Fond;

25. únor 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že distribuce podílových listů fondu „GE Money fondu Peněžního trhu“ (nový název GE Money Peněžní Fond); fondu „GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap“ (nový název GE Money Balancovaný Fond); fondu „GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap“ (nový název GE Money Chráněný Fond) společností „Budapest Bank Nyrt.“ bude počínaje 28. únorem 2011 zrušena.

25. únor 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že podílové listy
fondu „GE Money Central European Equity Investment Fund“  Kč třídy,
fondu „GE Money EMEA Equity Investment Fund“ Kč třídy,
fondu „GE Money Emerging Market Equity Investment Fund“ Kč třídy,
a fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ Kč třídy
lze počínaje 1. březnem nakupovat, respektive odprodávat v síti poboček GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika). Veřejné nabídky jsou dostupné níže.

18. únor 2011
Změny týkající se distribučních míst
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že podílové listy
fondu „GE Money Central Europen Equity Investment Fund“ Kč třídy,
fondu „GE Money EMEA Equity Investment Fund“ Kč třídy,
fondu „GE Money Emerging Market Equity Fund“ Kč třídy
a fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ Kč třídy
lze počínaje 1. březnem nakupovat, respektive odprodávat v síti poboček GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika).
Společnost Budapest Fund Management dále oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ schválil provedení změn v prospektech, statutech níže uvedených fondů. Prospekty, statuty fondů v jednotné struktuře, dále zkrácené prospekty fondů jsou dostupné na distribučních místech, na místech pro zveřejňování oznámení fondů.
Dotčené fondy:
Fond „GE Money fond peněžního trhu
Fond „GE Money Balancovaný Fond”
Fond „GE Money Chráněný Fond”

Datum účinnosti provedených úprav:

 • Metody oceňování jednotlivých podílových listů
  Metody oceňování jednotlivých podílových listů nabývají účinnosti dne 1. března 2011. Stejného dne nabývá účinnosti termín pro stanovení netto hodnoty aktiv uvedený ve třetí větě 7. bodu Prospektu v jednotné struktuře a Statutu (stanovení hodnoty aktiv v den T + 1 den).
 • Nové názvy fondů:
  Nový název fondu „GE Money fond Peněžního trhu“ je GE Money Peněžní Fond;
  nový název fondu „GE Money Nyíltvégű Befektetési Alap“ je GE Money Balancovaný Fond;
  nový název fondu „GE Money Nyíltvégű Befektetési Alap“ je GE Money Chráněný Fond.

  Nové názvy nabývají účinnosti dne 17. března 2011.
 • Další změny Prospektu a Statutu v jednotné struktuře nabývají účinnosti dne 17. března 2011.

7. únor 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že podílové listy fondů: „GE Money Chráněný Fond“, „GE Money Peněžní fond a „GE Money Balancovaný Fond“ lze od 8. února 2011 nakupovat i v síti poboček GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika).

26. leden 2011
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ udělil povolení k provedení změny prospektu, statutu dále uvedených fondů. Prospekty, statuty v jednotné struktuře a dále zkrácené prospekty fondů jsou dostupné na distribučních místech a na místech určených ke zveřejňování oznámení fondů. Změna se týká bodu statutu pojednávajícího o metodách oceňování jednotlivých podílových listů.

Dotčené fondy:
Fond „GE Money EMEA Equity Investment Fund“;
fond „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“;
fond „GE Money Emerging Market Equity Investment Fund“

12. leden 2011
S odvoláním na oznámení ze dne 22. prosince 2010 společnost Budapest Fund Management touto cestou oznamuje váženým investorům, že datem nabytí účinnosti zveřejněných změn nebude termín uvedený v odkazovaném oznámení (21. leden 2011), ale datum 26. leden 2011.

22. prosinec 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ schválil provedení změn v prospektech, statutech a zkrácených prospektech dále uvedených fondů, dle níže uvedeného. Prospekty a statuty fondů v jednotné struktuře, dále zkrácené prospekty fondů jsou dostupné na distribučních místech a na místech pro zveřejňování oznámení fondů.
Datum účinnosti: 21. leden 2011. Datum změny správce depozitu: 23. prosinec 2010.

Investiční politika, parametry a vyhodnocování distribuce fondů: „GE Money Emerging Market Equity Investment Fund“ a „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ se mění rozhodnutím Státního dozoru nad finančními organizacemi v Maďarsku PSZÁF číslo KE-III-580/2010 po uplynutí 30 dnů ode dne zveřejnění, počínaje dnem 21.1.2011. Rozhodnutí s výše uvedeným číslem současně uděluje povolení ke zveřejnění prospektu, statutu, zkráceného prospektu vypracovaných za účelem uvedení podílových listů fondů třídy „Kč“ na trh a také oznámení veřejné nabídky.

13. prosinec 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým institučním investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ provedl registraci fondu „GE Money Peněžní Fond“ (číslo v rejstříku: 1111-421). Jedná se o evropský fond, s dobou trvání neurčitou. Datem zahájení distribuce je 27. prosinec 2010. Pravidla plynulé distribuce podílových listů jsou uvedena v Prospektu. Riziko pro maďarské investory může znamenat skutečnost, že podílové listy fondu zakoupené v Maďarsku je možné po datu registrace v České republice zveřejněném v příslušném oznámení odprodávat pouze v pobočkách GE Money Bank a.s (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika).

30. listopad 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/  udělil povolení ke zveřejnění prospektu, statutu a zkráceného prospektu, dále veřejné nabídky vypracovaných za účelem veřejné distribuce podílových listů fondu GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond, jako otevřeného evropského podílového fondu.
Číslo povolení: KE-III-511/2010 (29. listopad 2010) Kotace podílových listů bude probíhat v době od 1. prosince 2010 do 3. prosince 2010.

5. srpen 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že pololetní zprávy fondů spravovaných společností za první pololetí roku 2010 jsou od 5. srpna 2010 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

3. srpen 2010
Oznamujeme touto cestou našim váženým partnerům a investorům, že Soud hlavního města provedl zápis změny sídla správce fondu a oficiálního místa pro zveřejňování oznámení společnosti.
Sídlo společnosti: 1138 Budapešť, Váci u. 193.
Místo pro zveřejňování oznámení: www.bpalap.hu

26. červenec 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že podílové listy fondů: „GE Money Chráněný Fond“ a „GE Money Balancovaný Fond“ jsou od 26. července 2010 dostupné i v pobočce banky ING Bank N.V. v Maďarsku.

30. červen 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje profesním klientům, že byla vypracována Obchodní pravidla. Obchodní pravidla nabývají účinnosti 30. června 2010.

28. květen 2010
Společnost Budapest Fund Management (sídlo: 1138 Budapešť, Váci u. 193) oznamuje váženým klientům, že byla vypracována výroční zpráva a zpráva o obchodní činnosti za rok 2009, dokumenty jsou dostupné v sídle správce fondu.

30. duben 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy za rok 2009 fondů spravovaných společností jsou od 3. května dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

28. duben 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ provedl registraci fondu „GE Money Emerging Market Equity Investment Fund“ (číslo v rejstříku: 1111-378) a fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“ (číslo v rejstříku: 1111-379). Jedná se o evropské fondy, s dobou trvání neurčitou. Datem zahájení distribuce je 3. květen 2010.  

2. duben 2010
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/  udělil povolení ke zveřejnění prospektu, statutu a zkráceného prospektu, dále veřejné nabídky vypracovaných za účelem veřejné distribuce podílových listů fondu „GE Money Emerging Market Equity Investment Fund“ a fondu „GE Money Emerging Market Bond Investment Fund“, jako otevřených podílových fondů cenných papírů.
Číslo povolení: EN-III/TEE-130/2010 (1. duben 2010)
Kotace podílových listů bude probíhat v době od 6. dubna 2010 do 23. dubna 2010.

13. srpen 2009
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že pololetní zprávy fondů spravovaných společností za první pololetí roku 2009 jsou od 14. srpna 2009 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

3. červenec 2009
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ udělil povolení k provedení změn v prospektech a statutech uvedených v přiložené tabulce.
Změny se týkají níže uvedených oblastí:
(1) Náklady zatěžující fond
(2) Chyby ve výpočtu netto hodnoty aktiv
(3) Pravidla pro oceňování jednotlivých podílových listů
(4) Rizikové faktory
Části, které byly v případě daného fondu změněny, jsou v tabulce vyznačeny znakem X.


Fond

PSZÁF povolení

(1)

(2)

(3)

(4)

GE Money Balancovaný Fond

EN-III/ÉA-59/2009.

X

X

GE Money Chráněný Fond

EN-III/ÉA-60/2009.

X

X

GE Money EMEA Equity Investment Fund

EN-III/ÉA-61/2009.

X

X

X


Fond

GE Money Balancovaný Fond

PSZÁF povolení

EN-III/ÉA-59/2009.

(1)

X

(2)

X

(3)

(4)


Fond

GE Money Chráněný Fond

PSZÁF povolení

EN-III/ÉA-60/2009.

(1)

X

(2)

X

(3)

(4)


Fond

GE Money EMEA Equity Investment Fund

PSZÁF povolení

EN-III/ÉA-61/2009.

(1)

X

(2)

X

(3)

(4)

XPravidla pro postupování v případě chyby ve výpočtu netto hodnoty aktiv podílového fondu, pravidla pro oceňování jednotlivých podílových listů, dále přesné vymezení rizikových faktorů nabývají účinnosti 10. července 2009.  Změny týkající se nákladů zatěžujících fond nabývají účinnosti 1. srpna 2009.
Upravený prospekt a zkrácený prospekt fondu jsou dostupné na distribučních místech a na oficiálních místech pro zveřejňování oznámení fondu.

30. duben 2009
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy fondů spravovaných společností za rok 2008 jsou od 14. května 2009 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

17. březen 2009
Distribuce podílových listů fondů spravovaných společností Budapest Fund Management a distribuovaných společností Budapest Bank Nyrt. jako hlavním distributorem bude na den 28. březen 2009 přerušena, tohoto dne nebudou stanoveny ani údaje netto hodnoty aktiv, ani netto hodnota aktiv připadající na jeden podílový list. Přestávka v distribuci se týká i obchodování formou online. Z technického hlediska distribuce je 28. březen 2009 považován za den pracovního klidu.

6. leden 2009
Distribuce podílových listů fondů spravovaných společností Budapest Fund Management a distribuovaných společností Budapest Bank Nyrt. jako hlavním distributorem bude na den 10. leden 2009 přerušena, tohoto dne nebudou stanoveny ani údaje netto hodnoty aktiv, ani netto hodnota aktiv připadající na jeden podílový list. Přestávka v distribuci se týká i obchodování formou online. Z technického hlediska distribuce je 10. leden 2009 považován za den pracovního klidu.

22. srpen 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že distribuce fondu „GE Money Balancovaný Fond“ (číslo povolení vydaného Státním dozorem nad finančními organizacemi v Maďarsku „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete“: PSZÁF E-III/110.693/2008) spravovaného společností bude zahájena dne 25. srpna.
Prospekt a zkrácený prospekt fondu jsou dostupné na distribučních místech a na oficiálních místech pro zveřejňování oznámení fondu.  

14. srpen 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že pololetní zprávy fondů spravovaných společností za první pololetí roku 2008 jsou od 14. srpna 2008 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

1. srpen 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/  udělil povolení ke zveřejnění prospektu, statutu a zkráceného prospektu, dále veřejné nabídky vypracovaných za účelem veřejné distribuce podílových listů fondu „GE Money Balancovaný Fond“, jako otevřeného podílového fondu cenných papírů v nominální hodnotě CZK.
Číslo povolení: E-III/110.693/2008. (31. červenec 2008)
Kotace podílových listů bude probíhat v době od 4. srpna 2008 do 6. srpna 2008.

25. červenec 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ provedl registraci fondu „GE Money EMEA Equity Investment Fund“ (číslo v rejstříku: 1111-294). Jedná se o evropský fond, s dobou trvání neurčitou.
Datem zahájení distribuce je 28. červenec 2008.

11. červenec 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že Státní dozor nad finančními organizacemi v Maďarsku /Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete/ udělil povolení ke zveřejnění prospektu, statutu a zkráceného prospektu, dále veřejné nabídky vypracovaných za účelem veřejné distribuce podílových listů v nominální hodnotě euro fondu „GE Money EMEA Equity Investment Fund“ jako otevřeného podílového fondu cenných papírů.  
Číslo povolení: E-III/110.685/2008. (10. červenec 2008)
Kotace podílových listů bude probíhat v době od 14. července 2008 do 18. července 2008.

29. duben 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že výroční zprávy za rok 2007 fondů spravovaných společností jsou od 30. dubna 2008 dostupné na distribučních místech a v sídle správce fondu.

1. únor 2008
Společnost Budapest Fund Management oznamuje váženým investorům, že distribuční místa fondu GE Money Chráněný Podílový fond spravovaného společností byla rozšířena o síť poboček GE Money Bank a.s.; oficiální webové stránky GE Money Bank a.s. (www.gemoney.cz) jsou nyní považovány za místo pro zveřejňování oznámení.
Upravený prospekt a zkrácený prospekt fondu jsou dostupné na distribučních místech a na oficiálních místech pro zveřejňování oznámení fondu.
Tyto změny nabývají účinnosti dne 4. února 2008.