Ugrás a tartalomhoz

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Níľe uvedené podmínky si pečlivě prostudujte a neotvírejte aplikaci site ani související stránky, jestliľe nesouhlasíte s níľe uvedenými podmínkami. Otevřením jakékoli stránky aplikace site vyjadřujete svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami, které tak povaľujete za závazné.

POU®ÍVÁNÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ

Informace a materiály, podmínky, definice a popisy zveřejněné na stránkách mohou být modifikovány. Veąkeré informace mají výhradně informační charakter. Tyto informace se snaľíme neustále aktualizovat, současně vąak neneseme ľádnou odpovědnost za případné nedostatky, nepřesnosti a chyby týkající se těchto informací. Veąkeré informace uváděné na naąich stránkách pouľívají uľivatelé na vlastní odpovědnost. Informace jsou dostupné v maďarském a anglickém jazyce. Tyto jazykové verze mohou vykazovat rozdíly, jelikoľ texty nebyly překládány simultánně.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Hlavní stránka, stránky, tyto zobrazující obrazovka, na těchto zobrazované: veąkeré informace a obrazové materiály, dále názvy, pojmy, loga, grafická zobrazení - pokud není stanoveno jinak - jsou ohledně autorských a ostatních práv ve vlastnictví skupiny Budapest Bank. Zveřejnění těchto zákonem chráněných prostředků neznamená, ľe mohou být pouľívány kýmkoli jiným bez zvláątního povolení. Neoprávněné pouľívání zákonem chráněných prostředků poruąuje zákon.

AKCEPTOVÁNÍ

Veąkeré informace odesílané návątěvníky SITE a prostřednictvím SITE skupině Budapest Bank jsou vlastnictvím skupiny Budapest Bank, tyto lze bez omezení pouľít pro jakékoli účely, tipy, koncepce, know-how, technické řeąení. Skupina Budapest Bank není v souvislosti s jí předanými informacemi vázána ľádnou povinnosti uchování tajemství, vyjma případů, kdy tyto informace skupina Budapest Bank spravuje jako tajemství s ohledem na bezprostřední kontakt s klientem, nebo je uzavřena taková dohoda nebo tak nařizují právní předpisy.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ©KODU

Skupina Budapest Bank za ľádných okolností nenese odpovědnost za vzniklou ąkodu, a to bez omezení včetně odpovědnosti za případné přímé, nepřímé, specifické následky, za ztráty, za náklady, které vzniknou v souvislosti se site

  • nebo v důsledku pouľívání site
  • nebo v důsledku nefunkčnosti site
  • nebo v důsledku nesprávného fungování, nedostatků, závad, provozních poruch, prodlení v předávání informací, virů, poruch systému nebo spojení,

a to ani v případech, kdy byla skupina Budapest Bank nebo její zástupce informováni o moľných ąkodách, ztrátách nebo nákladech. Skupina Budapest Bank neprovádí kontrolu, ani neschvaluje informace uváděné v jiných internetových zdrojích.

DISPOZIČNÍ PRÁVA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - praxe ve skupině Budapest Bank Níľe uvádíme směrnice, které jsou platné v takovém případě, kdy v rámci návątěvy naąich stránek zadáváte informace osobního charakteru. Údaje naąich klientů chráníme na internetu stejně pečlivě, jako v jiných případech, kdy je s námi v kontaktu: v pobočkách banky, prostřednictvím telefonního zákaznického servisu, sluľby TeleInvestR nebo u bankomatů. Webové stránky skupiny Budapest Bank, kde se můľete obeznámit s naąimi produkty a sluľbami, můľete navątěvovat bez zadávání jakýchkoli informací osobního charakteru. V takovém případě, kdy zadáte údaje osobního charakteru - například poątovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní nebo faxové číslo či jiné identifikační údaje, budeme tyto údaje spravovat stejně jako Vaąi veąkerou obchodní činnost a transakce, v souladu se standardními přísnými pravidly naąí banky týkající se bezpečnosti údajů a uchovávání tajemství. Tyto informace nebudeme bez Vaąeho informování a svolení nikomu sdělovat, nebudeme je předávat ani sdělovat externím organizacím, vyjma případů, kdy je nám taková povinnost uloľena právními předpisy. Základem obchodní politiky naąí banky je důvěra klientů. Pro kaľdého zaměstnance skupiny Budapest Bank je závazný základní předpis týkající se bezpečného uchovávání údajů naąich klientů a zpracovávání v souladu s poľadavky klientů. Přestoľe předpokladem pro poskytování sluľeb na mimořádně vysoké úrovni jsou dostatečné informace, shromaľďování a pouľívání údajů klientů omezujeme na minimální okruh, který je nezbytně nutný v zájmu toho, aby skupina Budapest Bank mohla svou obchodní činnost vykonávat adekvátně, respektive abychom naąe sluľby mohli poskytovat na vysoké úrovni: poradenství pro naąe klienty týkající se naąich produktů a sluľeb. Přístup k těmto informacím mají výhradně zaměstnanci skupiny Budapest Bank, kteří mají takové oprávnění a absolvovali odpovídající ąkolení zaměřené na zpracovávání údajů klientů v souladu s právními předpisy. Informujeme naąe klienty o tom, jakým způsobem mohou poľádat o vymazání svého jména ze seznamů pouľívaných pro marketingové účely. Naąi klienti se kdykoli mohou obrátit na náą zákaznický servis za účelem vymazání jejich jména z těchto seznamů. Jestliľe případně poľádáme jiné organizace o poskytování doplňujících sluľeb, pak také od těchto firem vyľadujeme přísné dodrľování předpisů týkajících se uchovávání tajemství a také kontrolu plnění. V některých případech si za účelem informací o úvěrech, ověřování a spravování rizika vzájemně vyměňujeme informace s poskytovateli disponujícími spolehlivými referencemi. Za účelem informování naąich klientů usilujeme o to, abychom zajistili úplnost, aktuálnost a přesnost evidence naąich klientů. V zájmu toho, abychom zajistili uchování tajemství týkající se údajů klientů, neustále vyhodnocujeme naąe výsledky.

POU®ÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory "cookie" jsou takové malé datové balíčky, které např. webový server skupiny Budapest Bank ukládá na pevný disk do programu prohlíľeče Vaąeho počítače, aby odtud později načítal data. Jiné webové stránky nedokáľí soubory cookie číst, pouze takové stránky, které tyto soubory cookie umístily. Na současných stránkách skupiny Budapest Bank nepouľíváme soubory cookie. Avąak v zájmu toho, abychom mohli zajistit poskytování sluľeb na vyąąí úrovni a abychom později v případě pouľívání interaktivních sluľeb mohli správně spravovat rizika spojená s bezpečností a ochranou osobních údajů, budeme soubory cookie občas pouľívat. Soubory cookie hodláme pouľívat pro takové administrativní účely, jako je kupříkladu uloľení hesla, abyste při kaľdé návątěvě naąich webových stránek nemuseli své heslo opětovně zadávat, nebo za účelem uloľení Vaąeho nastavení týkajícího se jednotlivých údajů. Ačkoli soubor cookie je zpravidla aktuální pouze po dobu jedné "návątěvy", některé cookie jsou ukládány do paměti počítače v adresáři cookie, jiné mají dočasnou platnost nebo jsou vymazávány. Kaľdý cookie má určitou dobu platnosti. Soubory cookie jsou ukládány v daném prohlíľeči, na daném počítači, a proto jestliľe uľivatel pracuje z jiného počítače, soubory cookie tam nejsou k dispozici. Některé webové stránky si pomocí souborů cookie "pamatují", která reklama jiľ byla danému uľivateli zaslána, a proto uľivatel nedostává stejné reklamy opakovaně.

COOKIE - BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Soubory cookie nejsou přizpůsobeny k tomu, aby kdokoli načítal údaje z Vaąeho pevného disku, aby získal Vaąi e-mailovou adresu nebo Vaąe osobní údaje. Informace soukromého charakteru jsou zaznamenávány do souboru cookie pouze v případě, kdy Vy osobně předáte informace webovému serveru. Cizí servery nemohou načítat ani odcizovat obsah takového souboru cookie, který jste dříve akceptovali. ®ádný soubor cookie neobsahuje takové údaje, které by komukoli umoľnily kontaktovat Vás telefonicky, e-mailem nebo cestou klasické poąty. V neposlední řadě můľete svůj internetový prohlíľeč nastavit tak, aby Vás program informoval o ukládání souborů cookie nebo aby zablokoval uloľení souborů cookie. Uloľením nebo pouľíváním souborů cookie není moľné ąířit počítačové viry. Jestliľe chcete jako návątěvník přijímání souborů cookie zakázat, můľete provést takové nastavení.